Wezwanie do zapłaty od Powoda/Wierzyciela do dłużnika czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty

 
W pierwszym zdaniu wyjaśnimy czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty, a mianowicie jest to pismo, które należy skierować do dłużnika ze wskazaniem jaką kwotę winien uiścić, od kiedy liczymy odsetki oraz w jakim finalnym terminie winien zapłacić. Standardowo w wezwaniu wskazuje się 3 do 7 dni od doręczenia, względnie od daty sporządzenia wezwania. Termin ten jest jednak wg wyboru Powoda/Wierzyciela, przy czym rekomenduje się stosunkowo krótki termin. Najbardziej optymalnym terminem jest termin 7 dni od doręczenia, przy czym wielokrotnie zdarza się, iż dłużnik celowo nie odbiera korespondencji i z powrotem wraca ona do nas. W takiej sytuacji nie ma się już na czym zastanawiać i niezwłocznie należy podjąć kroki prawne. Kolejną szalenie istotną kwestią jest forma wysłania wezwania do zapłaty, czy zrobić to za pośrednictwem e-maila czy jednak poczty polskiej. W zasadzie każde wezwanie jest skuteczne, przy czym dla celów dowodowych korzystniejsze jest wysłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym. Nie ma konieczności wysyłania takiego wezwania za poświadczeniem odbioru, bowiem generuje to niepotrzebne koszty, a śledzenie przesyłki na stronie operatora jest wystarczające do ustalenia czy, a jeżeli tak to kiedy została odebrana korespondencja. Kluczowe jest jednak wysłanie listu poleconego. Przy czym nie można tracić z pola widzenia specyfiki obecnych czasów. Częstokroć przyjmuje się komunikowanie za pośrednictwem wiadomości mailowych, tym samym jeżeli takie wezwanie zostało skierowane drogą elektroniczną, również możemy przyjąć skuteczność wezwania dłużnika. Praktyka pokazuje, iż jeżeli Twoim dłużnikiem jest inny Przedsiębiorca komunikacja elektroniczna jest na porządku dziennym. Jeżeli Twoim dłużnikiem jest osoba fizyczna, bezpieczniej jest wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Takie działanie pozwoli także zweryfikować adres zamieszkania dłużnika, a takie informacje mogą być niezmiernie pomocne na dalszym etapie postępowania. Wezwanie winno zawierać także numer konta, aby dłużnik mógł ewentualnie dokonać zapłaty. Warto także poinformować dłużnika, iż jest to ostateczne wezwanie dłużnika do zapłaty, a w sytuacji bezskutecznego upływu terminu do zapłaty sprawa zostanie skierowana do postępowania sądowego, a następnie do postępowania egzekucyjnego, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty.


Nasza Kancelaria już na tym etapie pomoże. Zapraszamy do współpracy.